เทศกาลอาหารริมทางกลางกรุง รวมร้านสุดยอดต้นตํารับระดับตํานาน

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ศูนย์การค้าสยามพารากอน และบริษัท ออ ลออฟลัค จํากัด ได้ร่วมมือกันจัดงานเทศกาลอาหารริมทาง (Street Food Festival) ด้วยการยกระดับภาพ ลักษณ์อาหารข้างทาง ให้มีรูปลักษณ์ที่ทันสมัย สะอาดถูกสุขลักษณะ โดยคัดเลือกเฉพาะร้านที่มีความอร่อย ที่ได้ รับการยอมรับจากนักกินมายาวนาน เป็นตัวจริงจากร้านริมทาง

มิใช่ตัวแทนออกร้านดังที่ผู้บริโภคเคยประสบมา ตามงานเทศกาลอาหารอื่นๆ โดยมีการจัดงานจํานวน 5 งาน เริ่มเดือนมีนาคม ถึงเดือนธันวาคม ในย่านศูนย์การค้าใจกลาง กรุงเทพมหานคร คาดหมายว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานไม่ต่ํากว่า 1,000,000 คน ตลอดระยะเวลาโครงการ และยังมี แผนกลยุทธด้านออนไลน์ (Digital Marketing) ที่สามารถสื่อสารได้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจน คาด หมายผู้เห็นสื่อโฆษณาตลอดโครงการ ไม่ต่ํากว่า 300,000,000 ครั้ง